Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Ủy ban bầu cử huyện họp lần thứ 4

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tháp Mười – Ủy ban bầu cử huyện họp lần thứ 4

Ngày 26/02/2021, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức họp Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần thứ 4 ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu mỗi đơn vị bầu cử.

Cuộc họp đã thông qua dự thảo ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Dự kiến số lượng, thành phần Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2021-2026 ở các đơn vị bầu cử. Thông qua dự kiến phân bổ danh sách số dư Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cho các đơn vị bầu cử.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện thống nhất tổng số đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 11. Tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 33, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử là 03./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính