Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Ký kết giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Ký kết giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2023

Ngày 13/01/2023, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững của huyện Tháp Mười đến năm 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Tại Hội nghị, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh năm 2023.

Qua đánh giá, cuối năm, huyện đạt 07/09 tiêu chí, 31/36 chỉ tiêu huyện nông thôn mới và đạt chuẩn 03/09 tiêu chí, 25/38 chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao. Trung bình số tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới là 16,6 tiêu chí. 02 xã đạt cao nhất là Mỹ An, Đốc Binh Kiều đạt 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt 13 đến 18 tiêu chí. Về xã nông thôn mới nâng cao: Trung bình số tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao là 14 tiêu chí. 02 xã đạt cao nhất là xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều đạt 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt 11 đến 15 tiêu chí.  Về xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Mỹ Đông đăng ký nhóm tiêu chí về cảnh quan môi trường, xã Thanh Mỹ đăng ký nhóm Tiêu chí tổ chức sản xuất, chuyển đổi số. Qua rà soát, đánh giá, đến nay, 02 xã chưa đạt. Năm 2022, huyện Tháp Mười được UBND tỉnh công nhận 02 xã Thanh Mỹ và Mỹ Đông là xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Huyện đăng ký với tỉnh đến cuối năm 2022 có thêm 02 xã (Mỹ An và Đốc Binh Kiều) đạt xã nông thôn mới nâng cao, đến nay đã hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh, Trưởng ban Chỉ đạo biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành và người dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Trên tinh thần chủ động các kế hoạch để xác định nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo huyện và xã phải có sự phối hợp nhịp nhàng; thực hiện nghiêm quy chế sinh hoạt, nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban, nhất là ở cấp cơ sở. Ngoài ra, cần đổi mới công tác tuyên truyền trên cơ sở phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ Nhân dân tự quản; tập trung vào các tiêu chí khó thực hiện, tiêu chí có sự tham gia của người dân. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh, Trưởng ban Chỉ đạo còn lưu ý, các xã chủ động đăng ký việc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong quá trình thực hiện phải kết hợp đánh giá và khép hồ sơ khi hoàn thành.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới được biểu dương, khen thưởng.

Bt: Hoàng Kha