Xuất bản thông tin

null Tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Trang chủ Tin tức

Tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2023, ngay từ đầu năm các xã, thị trấn trong huyện Tháp Mười đã khẩn chương xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của UBND huyện năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2023 và tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương mà Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng Chương trình, Kế hoạch và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá cho phù hợp trong từng lĩnh vực. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, tạo nguồn phát triển Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội nhằm xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phương thức hoạt động của đảng bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong lĩnh vực kinh tế, quan tâm các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn, trọng tâm là phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chú trọng các giải pháp giảm giá thành trong sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, các địa phương cũng quan tâm công cải cách hành chính, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Bà Trần Thị Ngọc Cẩm, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông cho biết các nhiệm vụ trọng tâm của xã cần tập trung thực hiện trong năm 2023 như sau:

“Để cụ thể hóa thực hiện tốt Chương trình hành động của BTV HU năm 2023, đối với đơn vị xã Mỹ Đông đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ thời gian tới tốt hơn. Thứ nhất là  thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. thứ 2 là Lãnh đạo thực hiện duy trì đạt các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đạt xã Kiểu mẫu năm 2023, thứ 3 là Tập trung lãnh đạo việc chuyển đổi số trên địa bàn, thứ 4 là Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chú ý công tác tạo nguồn phát triển đảng. Thứ 5 là Lãnh đạo tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó chúng tôi sẽ đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ nửa niệm kỳ còn lại; thứ 6 Tăng cường phòng, chống dịch, bệnh bảo vệ sức khỏe cho người dân, gắn với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên từng lĩnh vực”

Để thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của  Ủy ban nhân dân (UBND) huyện năm 2023 đạt hiệu quả, Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể hóa các Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy và UBND huyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thực hiện, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Trong đó quan tâm nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao và phát triển đô thị, các giải pháp nâng cao thu nhập của người dân. Nói về công tác triển khai thực hiện Chương trình hành động của  Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện Tháp Mười năm 2023 tại địa phương, ông  Ngô Duy Phú, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ An cho biết:

“Thực hiện chương trình hành động năm 2023 của Huyện ủy, KH phát triển KTXH của UBND huyện, Đảng ủy đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 11, đề ra nhiều mục tiêu, hành động năm 2023. Tiếp tục đổi mới chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tập trung chỉnh trang lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vận động thành lập nhiều tuyến phố văn minh đô thị, thực hiện đề án TCCNN và giảm nghèo bền vững. Tập trung việc chuyển đổi số trên địa bàn, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội”

Để giúp các xã, thị trấn có định hướng, giải pháp chỉ đạo sát với thực tế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2023. Trong những ngày qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười đã tổ chức các đoàn công tác đến làm việc với các xã, thị trấn trong huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhìn chung Đảng ủy các xã, thị trấn đã làm tốt việc cụ thể hóa các Chương trình, Nghị quyết của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, cần cụ thể hơn các giải thực hiện các Chương trình, Kế hoạch đề ra sát với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác trên các lĩnh vực Kinh tế- xã hội, An ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phát triển đô thị, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười- Nguyễn Văn Vũ Minh cho biết:

“Trong quá trình làm việc với các Đảng ủy cơ sở, BTV cũng đặt ra yêu cầu từng Đảng bộ phải xác định được nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gắn liền với điều kiện địa phương của mình và trên tinh thần bám sát được nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng. Bởi vì năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 cũng là năm bản lề quan trọng để chúng ta thực hiện tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội, đặc biệt là 02 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đưa ra, trong đó có Nghị quyết xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025, đây là nhiệm vụ quan trọng, chúng tôi có yêu cầu một số Đảng ủy cơ sở được giao nhiệm vụ quyết tâm đạt chuẩn NTM nâng cao theo lộ trình thì phải xác định đây là nhiệm vụ đột phá để nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị, để làm sao xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lan tỏa, thu hút tinh thần chủ thể của nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao. Thứ 2 là tập trung phát triển đô thị, tạo động lực phát triển Tháp Mười trong tương lai. Nâng cao hiệu quả , hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trên tinh thần sau khi tiếp thu, sửa đổi, các Đảng bộ sẽ chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình theo kế hoạch đề ra, chúng ta kỳ vọng vào năm 2023 sẽ mang lại kết quả tích cực theo định hướng chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế của UBND huyện”  

Tin rằng với sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười cùng với sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các xã, thị trấn trong huyện, sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế, xã hội của huyện trong năm 2023 tiếp tục phát triển, đạt kế hoạch đề ra, cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt để Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

BT: Nguyễn Thu