Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: 100% Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tổ chức xong Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: 100% Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tổ chức xong Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

Đến ngày 18/6, toàn bộ 38/38 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức xong Đại hội, trong đó có 28 đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ cơ sở.

Nhiệm kỳ qua, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Tháp Mười đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng Nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo định hướng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các hình thức liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp ngày càng mở rộng. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 47 đến trên 53 triệu đồng/người/năm.Tỷ lệ hộ nghèo giảm, An ninh, quốc phòng được giữ vững, Chi, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền.

Nhiệm kỳ 2020-2025, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là Xây dựng Chi, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.Tập trung thực hiện tốt  nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, xây dựng xã đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững gắn với nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ. Tập trung công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập người dân.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra./.

Nguyễn Thu (TTVH-TT&TT)