Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới

Nhằm nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Tháp Mười triển khai một số nội dung cho các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn để thực hiện.

Theo đó, các đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, kiểm tra đánh giá và phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các nội dung có tỷ lệ hài lòng của người dân chưa cao, nhất là các nội dung về hệ thống giao thông nông thôn; điện, nước phục vụ sinh hoạt của người dân; các nội dung về môi trường. Phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện. Mở rộng việc tổ chức thu gom rác thải tại các địa bàn dân cư, nhất là khu vực nông thôn. Hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò tự quản của người dân thông qua thực hiện “Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng” theo địa bàn quản lý của các Tổ Nhân dân tự quản để dần tạo thói quen cho người dân tích cực tham gia, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nhất là các nội dung về đảm bảo vệ sinh môi trường trong sinh hoạt hàng ngày, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp,.../.

Biên tập: Hoàng Kha