Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Thực hiện Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP từ sen

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Thực hiện Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP từ sen

UBND huyện Tháp Mười vừa được UBND Tỉnh phê duyệt dự toán Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP từ sen.

Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gần 500 triệu đồng, UBND tỉnh hỗ trợ để UBND huyện thực hiện Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP - sản phẩm từ sen trên địa bàn huyện Tháp Mười” giai đoạn 2019 – 2025.

Mục tiêu Dự án là phát triển cây sen và xây dựng giá trị tăng thêm cho các sản phẩm từ sen của huyện Tháp Mười; nâng sao xếp hạng OCOP đối với 06 sản phẩm đã tham gia đánh giá xếp hạng cấp tỉnh; nâng chất các sản phẩm từ sen hiện có để tham gia chương trình OCOP,  có ít nhất 10 sản phẩm đủ điều kiện tham gia gắn sao xếp hạng sản phẩm OCOP vào năm 2021; xây dựng các sản phẩm từ sen phục vụ phát triển du lịch và xây dựng mô hình chuỗi giá trị du lịch từ sen./.

Bt: Thúy Ly (TTVH-TT&TT)