Xuất bản thông tin

null Năm 2021: Tháp Mười phấn đấu có ít nhất 30 doanh nghiệp đăng ký mới và hoạt động

Chi tiết bài viết Tin tức

Năm 2021: Tháp Mười phấn đấu có ít nhất 30 doanh nghiệp đăng ký mới và hoạt động

Nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động của Đảng bộ huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, huyện Tháp Mười đề ra kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2021 là phấn đấu có ít nhất 30 doanh nghiệp đăng ký mới và hoạt động.

Trong đó, lĩnh vực xây dựng tăng 06, thương mại – dịch vụ tăng 10, sản xuất chế biến và các loại hình khác tăng 14 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đến cuối năm 2021 là có ít nhất 513 doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng đạt 6%/năm.

Để thực hiện có hiệu quả việc phát triển doanh nghiệp, huyện Tháp Mười đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; khảo sát, đánh giá, phân loại, tư vấn các doanh nhân, hộ kinh doanh có tiềm năng phát triển thành lập doanh nghiệp; tăng cường thu hút các hoạt hình dự án; nâng cao vai trò của các hội, đoàn thể trong phát triển; đồng thời hỗ trợ trong xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tháo gỡ khó khăn, tiếp cận nguồn vốn và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Biên tập: Hoàng Kha