Xuất bản thông tin

null Hội Nông dân huyện kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 đối với Hội Nông dân các xã, thị trấn

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Nông dân huyện kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 đối với Hội Nông dân các xã, thị trấn

Nằm trong chương trình hoạt động năm 2021 của Hội nông dân huyện và nhằm tăng cường mối quan hệ với Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm đến công tác hội và phong trào hội nông dân hàng năm.

Hội Nông dân huyện đã kiểm tra được 11/13 xã, thị trấn trên các lĩnh vực: quản lý các nguồn vốn: vốn ủy thác từ NHCSXH, vốn từ NHNN& PTNT cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, đặc biệt là vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và thực hiện 3 phong trào lớn của Hội Nông dân: Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; tham gia bảo vệ an ninh, quốc phòng. Hầu hết các chỉ tiêu huyện giao đều được Hội Nông dân triển khai từ đầu năm đến các chi, tổ hội, hội viên. Luôn bám sát chương trình cấp ủy giao, từng mô hình được xác định cụ thể, phân công rõ ràng, chủ động hơn trong việc tham mưu.

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện ghi nhận những n lực 6 tháng đầu năm của Hội Nông dân các xã, thị trấn trong việc tập hợp nông dân phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Tuy nhiên, để đạt được thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, Ban Thường vụ huyện hội yêu cầu Hội nông dân các xã thị trấn khắc phục ngay những khó khăn đã chỉ ra, đồng thời vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch covid -19 và an tâm sản xuất, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình Quỹ hỗ trợ nông dân, hùn vốn đây là những mô hình rất có hiệu quả vừa đạt mục tiêu gắn, kết nạp hội viên, góp phần đổi mới nội dung sinh hoạt./.

Nguyễn Thúy, Hội Nông dân huyện