Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp mình. Chọn nội dung, đối tượng kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Đảng bộ huyện Tháp Mười hiện có 38 tổ chức đảng trực thuộc. Trong đó có 28 đảng bộ và 10 chi bộ với 4.635 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nên trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Kết luận của cấp trên có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Các cơ quan tham mưu luôn phân công cán bộ tham gia hoặc chủ trì các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ theo sự phân công. Quan tâm lựa chọn những nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để tiến hành kiểm tra, mở rộng nội dung giám sát để tiến hành giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Qua đó giúp cho cấp uỷ, tổ chức đảng, U ban Kiểm tra nắm chuyên môn, nghiệp vụ để lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cấp mình. Nói về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại Đảng bộ cơ sở, ông Phạm Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường THPT Tháp Mười cho biết:

“Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Trong thời gian qua, Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo cho các chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát sát với thực tiễn, giám sát thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của đảng viên, nhằm ngăn ngừa tránh sai phạm. Qua theo dõi, kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở như thế các đảng viên đã nhận thức được trách nhiệm của mình để họ phấn đấu làm, tránh đi sai phạm. Từ đó mà  Đảng bộ không có trường hợp nào vi phạm mà phải xử lý kỷ luật”

Căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cấp ủy, UBKT các cấp chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, chọn nội dung phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra, giám sát. Qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phát huy kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các đồng chí cấp ủy viên để yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh. Qua thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra đã nghiêm túc tiếp thu và đề ra những giải pháp khắc phục, thực hiện nghiêm thông báo kết luận của các cuộc kiểm tra, giám sát, góp phần, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ông Trần Hiến Cương, Bí thư Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười cho biết về giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ mình như sau:

“Chi bộ Tòa án thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên thông qua công tác tự phê xoay vòng trong các buổi họp lệ định kỳ cũng như tổ chức kiểm tra đảng viên chấp hành chức trách, nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng thực hiện kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có xuất hiện những tấm gương sáng trong công tác phòng chống tham nhũng được Chánh án Tòa án tỉnh và Chánh án Tòa án Tối cao tặng bằng khen và đặc biệt được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho Chi bộ giai đoạn 2016 - 2019 về việc học tập và làm theo tấm gương Bác”

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Các cấp uỷ luôn quan tâm, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT cấp mình, chú trọng việc đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Trong nhiệm kỳ các cấp ủy Đảng trong huyện đã kiểm tra 222 đảng viên và 171 tổ chức đảng, giám sát 137 đảng viên và 145 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận có 05 đảng viên và 01 tổ chức đảng chấp hành chưa tốt, phải xử lý kỷ luật 02 đảng viên, còn 03 đảng viên và 01 tổ chức đảng có khuyết điểm nhưng chưa đến mức xử lý, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Về công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Xác định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 09 đảng viên và 02 tổ chức đảng, qua kiểm tra kết luận có 08/09 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 06, còn 02 đảng viên và 02 tổ chức đảng có vi phạm, nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy đã vận dụng tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tạo điều kiện cho đảng viên vi phạm sửa chữa, khắc phục vi phạm.

Từ kết quả thực tiễn của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Tháp Mười trong thời gian qua cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đã góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025 đạt hiệu quả, Ban thường vụ Huyện ủy Tháp Mười tiếp tục đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện tập trung thực hiện. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười -Nguyễn Văn Vũ Minh  cho biết:

“Nhiệm kỳ tới, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát bám sát vào nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng địa phương. Nội dung kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời xem xét, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm đảm bảo nguyên tắc, thủ tục và thầm quyền nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng“./.

Nguyễn Thu