Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Nâng cao công tác cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Nâng cao công tác cải cách hành chính năm 2020

Năm 2019, công tác cải cách hành chính (CCHC) huyện Tháp Mười đã có nhiều chuyển biến tích cực, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Khắc phục hạn chế năm 2019 và giải pháp nâng cao công tác CCHC năm 2020.

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác CCHC tại đơn vị và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp. Đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện kế hoạch CCHC của huyện và có liên quan đến các tiêu chí, tiêu chí thành phần thì chủ động tham mưu UBND triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung phụ trách.

Ngoài ra, Kế hoạch nêu rõ trong công tác CCHC cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong năm 2019 như: công tác chỉ đạo điều hành, việc tự kiểm tra CCHC và khắc phục kết quả kiểm tra; tỷ lệ TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông; tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn, không để tình trạng trễ hẹn, treo hồ sơ trên phần mềm một cửa so với hồ sơ giấy; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, ... Trong đó, Phòng Nội vụ huyện là đơn vị chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; đề xuất UBND về các biện pháp cần thiết bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

Hoàng Kha