Xuất bản thông tin

null Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát thực hiện Nghị quyết số 33 và Chỉ thị 42 tại Đảng ủy các cơ quan đảng huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát thực hiện Nghị quyết số 33 và Chỉ thị 42 tại Đảng ủy các cơ quan đảng huyện Tháp Mười

Chiều ngày 29/10/2021. Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đến giám sát Đảng ủy các cơ quan đảng huyện Tháp Mười về việc thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương về “xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”.

Qua thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương về “xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, nhận thức về văn hóa của các cơ quan, chi bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng huyện Tháp Mười được đổi mới, cán bộ, công chức, viên chức trình độ ngày càng được nâng lên. Đời sống văn hóa của cán bộ, đảng viên, công chức ngày càng phong phú, tiếp thu văn hóa thế giới có chọn lọc, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành, công nghệ thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tháp Mười đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Đối với Chỉ thị số 42, Đảng ủy các cơ quan Đảng luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho chi đoàn hoạt động, thực hiện tốt tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức,góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ các cơ quan Đảng, đồng thời đề nghị Đảng ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong thời gian tới./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính